Dziś jest Wtorek, 18 Czerwca 2019 - Imieniny: Elżbieta, Paula
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Urząd Miejski
w Stargardzie

ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
fax 91 578 48 89
urzad@um.stargard.pl
www.stargard.pl 


Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 

Godziny pracy Kas Urzędu:
ul. Czarnieckiego 17
8:30 - 11:00 oraz 12:00 - 14:30

Rynek Staromiejski 1 (Ratusz)
8:00 - 10:30 oraz 11:00 - 15:00

Dane do faktur VAT:
Gmina Miasto Stargard
NIP 854-222-88-73
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard

REGON: 811685734

Konto Bankowe:
Gmina-Miasto Stargard
PeKaO SA I O/Stargard
08 1240 3901 1111 0000 4216 5217

Zakres działania Urzędu:

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Prezydenta, Rady do realizacji zadań Miasta.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Mieście:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ( zadań powierzonych),
4) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

3. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
3) innych ustaw szczególnych,
4) Statutu Miasta Stargardu
5) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stargardzie

4. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
5. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień, zarządzeń i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez Miasto,
2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Miasta,
3) zapewnienie możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
4) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta,
5) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji,
6) prowadzenie zbioru przepisów Miasta dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
7) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwum,
e) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Facebook Facebook