Piątek
Czyste niebo
16℃
Sobota
Czyste niebo
10℃
Niedziela
Zachmurzenie częściowe
15℃
Dziś jest Piątek, 20 Kwietnia 2018 - Imieniny: Amalia, Sekundyn
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia

Podstawa prawna

- Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2082)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).<BR>Od 01 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie kraju, bowiem pozyskują je we własnym zakresie urzędy stanu cywilnego. Powyższe może jednak wydłużyć załatwianie spraw i uniemożliwi zachowanie dotychczasowych standardów czasu obsługi.<BR>

Opłata

Opłaty skarbowej od czynności nie pobiera się. <BR><BR>

Termin

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie przyjęcie oświadczeń następuje niezwłocznie.<BR>Jeżeli dziecko urodziło się poza Stargardem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego nie ma wpływu na czas załatwienia sprawy.<BR>

Uwagi

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.<BR>Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.<BR>Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny.<BR>Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.<BR>Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.<BR>Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.<BR>Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.<BR>Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.<BR>Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.<BR>W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.<BR><BR>

Link do karty


Facebook Facebook