Dziś jest Niedziela, 15 Września 2019 - Imieniny: Budzigniew, Maria
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Rada Miejska - VIII kadencja (2018-2023)

Biuro Rady Miejskiej
Rynek Staromiejski 1
tel. 91 577 17 73, 91 577 07 70, 91 577 02 73
email: brm@um.stargard.pl


Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Bryła

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wioleta Sawicka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 Zdzisław Wilk 

W skład Rady Miejskiej wchodzą: 
1. Bartniczak Stanisław
(w wyborach startował z okręgu nr 3 - KWW Rafała Zająca)
2. Bryła Michał
(w wyborach startował z okręgu nr 1 - KWW Rafała Zająca)
3. Flas Grzegorz
(w wyborach startował z okręgu nr 3 - KWW Rafała Zająca)
4. Garstka Monika
(w wyborach startował z okręgu nr 2 - KWW Rafała Zająca)
5. Gralak Damian
(w wyborach startował z okręgu nr 2 - KWW Edyty Domińczak Bezpartyjni)
6. Kieliszak Monika
(w wyborach startowała z okręgu nr 1 - KW Prawo i Sprawiedliwość)
7. Kowalczyk Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 4 - KWW Rafała Zająca)
8. Kozłowski Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 2 - KW Prawo i Sprawiedliwość)
9. Koźlik Alicja
(w wyborach startował z okręgu nr 3 - KWW Rafała Zająca)
10. Kwiatkowski Czesław
(w wyborach startował z okręgu nr 2 - KWW Rafała Zająca)
11. Nowicka Wanda
(w wyborach startował z okręgu nr 3 - KWW Rafała Zająca)
12. Pakulski Krzysztof
(w wyborach startował z okręgu nr 1 - KWW Rafała Zająca)
13. Preiss Marian
(w wyborach startował z okręgu nr 1 - KWW Rafała Zająca)
14. Rybaczuk Grzegorz
(w wyborach startował z okręgu nr 4 - KWW Rafała Zająca)
15. Sawicka Wioleta
(w wyborach startował z okręgu nr 4 - KWW Rafała Zająca)   
16. Seredyński Wojciech
(w wyborach startował z okręgu nr 4 - KWW Porozumienie Wyborcze Lewica - Nasz Stargard)
17. Smolarek Krystyna
(w wyborach startował z okręgu nr 2 - KWW Rafała Zająca)
18. Smuga Mariusz
(w wyborach startował z okręgu nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość)
19. Suleja Joanna
(w wyborach startował z okręgu nr 4 - KWW Rafała Zająca)
20. Szotowicz Monika
(w wyborach startował z okręgu nr 1 - KWW Rafała Zająca)
21. Śliwa Norbert
(w wyborach startował z okręgu nr 2 - KWW Rafała Zająca)
22. Wilk Zdzisław
(w wyborach startował z okręgu nr 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość)
23. Wysocka Wanda
(w wyborach startował z okręgu nr 1 - KWW Rafała Zająca) 

Zadania i kompetencje. 
 
Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym  -nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, które tematycznie zamykają się  w następujących kategoriach spraw związanych z:

  1. finansami: uchwalanie budżetu, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu, stanowienie o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium, podatki i opłaty lokalne; tworzenie programów gospodarczych oraz strategii rozwojowych;
  2. gospodarowaniem mieniem przekraczającym zakres zwykłego zarządu, tj.: nabywanie, zbywanie, obciążanie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata; emitowanie obligacji; zaciąganie pożyczek i kredytów; podejmowanie zobowiązań co do inwestycji i remontów; wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji;
  3. infrastrukturą techniczną: drogi w tym: nadawanie nazw ulicom i placom, wznoszenie pomników, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, komunikacja;
  4. infrastrukturą społeczną: szkolnictwo w tym: zasady udzielania stypendiów, kultura, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, opieka społeczna, uchwalanie statutu miasta, wyrażanie zgody na użycie wizerunku herbu miasta;
  5. porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, w tym ochrona przeciwpożarowa  i przeciwpowodziowa;
  6. ładem przestrzennym i ekologicznym: planowanie przestrzenne, gminne budownictwo mieszkaniowe, gospodarka terenami, ochrona środowiska;
  7. stanowieniem zasad współdziałania z innymi gminami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Rada Miejska nadaje wyróżnienia:

1) Honorowy Obywatel Miasta Stargardu:
1. Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański,
2. Pan Piotr Mync.

2) Zasłużony dla Miasta Stargardu:
1. Ksiądz Edmund Malich,
2. Pan Zbigniew Petri,
3. Pan Edward Olszewski,
4. Pan Stanisław Preiss,
5. Ksiądz Prałat Henryk Ozga,
6. Pan Kazimierz Nowicki,
7. Pan Marek Jasiński,
8. Pan Władysław Wojtakajtis,
9. Pan Andrzej Korzeb,
10. Pani Maria Lisowska,
11. Pan Sławomir Pajor.

W Radzie Miejskiej działa pięć stałych Komisji Rady:

1) Rewizyjna - Zakres: funkcja kontrolna. Komisja ma prawo wglądu w całokształt działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych miasta oraz jednostek pomocniczych. Ponadto ma prawo uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pracy Komisji

Skład Komisji:
1. Monika Kieliszak
2. Krzysztof Kowalczyk
3. Krzysztof Pakulski – Przewodniczący Komisji
4. Marian Preiss – Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Wojciech Seredyńsk

2) Budżetu, Gospodarki i Rozwoju - Zakres: uchwalanie i wykonywanie budżetu oraz gospodarowanie środkami pozabudżetowymi, ład przestrzenny, inwestycje publiczne, obrót majątkiem miejskim, ochrona środowiska, miejski zasób mieszkaniowy, miejskie obiekty i urządzenia publiczne, składowiska odpadów i obiekty ich unieszkodliwiania, handel i usługi, promocja i rozwój gospodarczy miasta. 

Skład Komisji:
1. Michał Bryła
2. Krzysztof Kozłowski
3. Czesław Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji
4. Grzegorz Rybaczuk – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3) Skarg, Wniosków i Petycji - Zakres: rozpatrywanie skarg na działania Prezydenta Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. 

Skład Komisji:
1. Monika Garstka – Zastępca Przewodniczącego Komisji
2. Damian Gralak
3. Alicja Koźlik
4. Mariusz Smuga
5. Norbert Śliwa – Przewodniczący Komisji

4) Oświaty, Kultury i Sportu - Zakres: wychowanie przedszkolne i utrzymanie przedszkoli, edukacja podstawowa oraz utrzymanie szkół podstawowych, upowszechnianie kultury i utrzymanie obiektów kultury, działalność kulturalna samorządowych instytucji kultury, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

Skład Komisji:
1. Stanisław Bartniczak – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Flas
3. Joanna Suleja
4. Monika Szotowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji

5) Społeczna - Zakres: utrzymanie czystości i porządku, żłobki, kluby dziecięce i zadania z zakresu zdrowia publicznego, ochrona zwierząt, pomoc społeczna i utrzymanie ośrodków świadczących pomoc społeczną, porządek publiczny. 

Skład Komisji:
1. Wanda Nowicka – Zastępca Przewodniczącej Komisji
2. Wioleta Sawicka
3. Krystyna Smolarek – Przewodnicząca Komisji
4. Zdzisław Wilk
5. Wanda Wysocka

Tryb pracy.
W ramach wyłonionych struktur (Komisje Rady Miejskiej oraz Kluby Radnych) radni posiadają inicjatywę uchwałodawczą, którą koordynuje Przewodniczący Rady. Zwyczajowo Rada Miejska w Stargardzie odbywa posiedzenia raz w miesiącu oprócz lipca, zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w obecności co najmniej połowy składu Rady. Radni na siedem dni przed odbyciem sesji otrzymują porządek obrad wraz ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia Rady. Regulamin pracy Rady Miejskiej określony został w Statucie Miasta Stargardu i jako przepis prawa miejscowego winien być bezwzględnie przestrzegany.

Posiedzenie poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odbywają się w tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej. 

Działalność organów gminy jest jawna dlatego też każdy obywatel ma prawo do wglądu do dokumentów (protokołów: sesji, komisji), sporządzania notatek lub odpisów, jeśli jawność z mocy przepisów prawa nie została wyłączona.

Facebook Facebook