Dziś jest Wtorek, 20 Sierpnia 2019 - Imieniny: Bernard, Samuel
BIP Wersja kontrastowa
Stargard pod szczęśliwą gwiazdą
polish english german
Pod szczęśliwą
gwiazdą

Stargardzka Karta Dużej Rodziny

Do czego służy Stargardzka Karta Dużej Rodziny?
Stargardzka Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek oferowanych przez instytucje strukturalnie lub kapitałowo powiązane z samorządem Miasta Stargard oraz przez inne podmioty, które wyrażą chęć uczestnictwa w realizacji polityki rodzinnej miasta. Z ofertą ulg i zniżek można zapoznać się poniżej.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny ?
Do korzystania ze wsparcia w postaci ulg i zniżek uprawnieni są członkowie rodzin zamieszkujących na terenie Stargardu i składających się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku
do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej. Do członków niniejszych rodzin zalicza się także małżonków rodziców.

Jak i gdzie należy zgłosić się po Kartę?
Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy
ul. Czarnieckiego 17. Do wniosku o wydanie karty stosuje się przepisy § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1454).
Wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.


Jakie dokumenty należy okazać podczas składania wniosku o wydanie Karty ?
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób pozostających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wzory oświadczeń do pobrania:

Jak wygląda Stargardzka Karta Dużej Rodziny?
Karta wykonana jest z tworzywa sztucznego. Posiada wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana i identyfikuje członka rodziny. Oznacza to, że znajduje się na niej imię
i nazwisko, numer PESEL jej posiadacza, termin ważności Karty, numer Karty oraz logo miasta Stargard.content

Czy Stargardzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Stargardzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.

Jaki jest termin ważności karty?
Stargardzka Karta Dużej Rodziny wydawana jest wszystkim członkom rodziny do czasu posiadania statusu rodziny czyli zamieszkiwania ich na terenie Stargardu i składających się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Jak korzystać ze Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Stargardzką Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki w ww. miejscach, przed dokonaniem zapłaty należy okazać Kartę oraz dowód osobisty lub w przypadku dzieci w wieku szkolnym legitymację szkolną. W innych przypadkach Karta jest ważna
​po złożeniu oświadczenia ustnego potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?
W przypadku zmiany danych zawartych w karcie, utraty karty lub jej zniszczenia wydaje się duplikat karty z tym samym numerem. Aby go otrzymać należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17. Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty można uzyskać w:

Biurze Obsługi Klienta pod nr tel.: 578-48-81, 834-11-80 
lub w Wydziale Polityki Społecznej pod nr tel.: 578-26-68.

​Zachęcamy również do zapoznania się z treścią poniższych dokumentów. 
Facebook Facebook